Pancuran & Basuhan Mata/Muka Antibeku 8317CTFP.220

Model: 8317CTFP

Model 83117CTFP.220V 220 VAC menggunakan kabel pemanas untuk mengelak pembekuan air . Gabungan pancuran dan basuhan mata/muka AXION MSR™menggunakanbekalan air dari atasataubawah. Pancuran dan basuhan mata/muka gabungan terpanas kabel terlindung sejuk beku Model 8317CTFP.220V, dengan pembekalan atas atau bawah, 220 VAC dan dilengkapi kepala basuhan mata/muka dan pancuran AXION MSR™.

certs

Masukkan ke Troli Siasatan


Bagaimana Membeli|Minta Bantuan?

Spesifikasi

Model 8317CTFP 120 VAC menggunakankabelpemanasuntukmengelakpembekuan air. Gabunganpancurandanbasuhanmata/mukadilengkapikepalapancuranplastik ABS hidrodinamik berukuran 10-5/8″ (26.9 cm) . Model inijugamempunyaicirikawalanaliran air swakawal yang membolehkan aliran air lamina songsangberlaku. Cirikawalanaliran air inijugaboleh menghasilkan kelajuan aliran air menegaksifar. Model inidilengkapipancuranloyangkromsertainjapbebolabasuhanmata. Beboladanbatang pula menggunakankelulitahan karat. Cirilaintermasuksemburan hos menggunakan bebolainjapberasingan . Selainitu, injapjujuh berfungsiuntukmengelakpembekuan air melalui ciri penggeraksuhuautomatik. Untukmenghalangpembekuan air padasuhusehingga -30 ° F, kabel mempunyaicirisurihhaba yang dikawaltermostat sertadilindungipenebatberukuran 3/4″ (1.9 cm) dan jaketplastikhijau ABS. Model jugatermasukbebibirlantaidengan diameter berukuran 9″ (22.9 cm) serta menggunakanbesituangbersalutserbuk. Unit inijugamenyediakanpapantanda universal dan paipbekalan IPS berukuran 1-1/4″. Unit inimematuhiciri Class 1, Div 2, Grup B C & D. (Class 1, DIV 1 jugadisediakansebagaipilihan). Pancuran dan basuhan mata/muka gabungan kabel 120 VAC terpanas kabel terlindung sejuk beku Model 8317CTFP termasuk ciri kepala pancuran plastik ABS hijau 10-5/8″ (26.9 cm) direka bentuk secara hidrodinamik AXION MSR™ berserta kawalan aliran penswakawalan, kepala basuhan mata/muka AXION MSR mempunyai ciri aliran lamina berarah songsang yang mencapai kelajuan menegak sifar hasil kawalan aliran bersepadu, pancuran loyang bersadur krom dan injap bebola basuhan mata yang dilengkapi bebola keluli tahan karat, semburan hos diaktifkan injap bebola berasingan, dan injap jujuh perlindungan sejuk beku penggerak terma automatik. Unit juga termasuk kabel disurih haba elektrik serta dikawal termostat yang dilindungi penebat 3/4″ (1.9 cm) dan jaket hijau plastik ABS yang menghalang penyejukbekuan sehingga suhu sekitar -30°F, bebibir lantai bergaris pusat 9″ (22.9 cm) dengan besi tuangan bersalut serbuk, papan tanda universal, pembekalan IPS 1-1/4″, dan dinilai Class 1, Div 2, Group B, C & D. (Class I, DIV I disediakan sebagai pilihan khas)

Sekiranya terdapat kemungkinan mata, muka atau badan mana-mana individu terdedah kepada bahan memudaratkan atau mengakis, kemudahan yang sesuai untuk pembasuhan atau pembersihan mata, muka dan badan yang cepat hendaklah disediakan dalam kawasan kerja untuk kegunaan kecemasan serta-merta. Unit sesuai untuk kawasan yang suhunya berubah sehingga aras sejuk beku serendah -30°F (-34.44°C). Kemudahan basuhan mata/muka dan pancuran pembasah kecemasan hendaklah berada di lokasi yang tidak terhalang dan boleh diakses agar dapat dicapai oleh orang cedera dalam tempoh tidak lebih daripada 10 saat. Model 8317CTFP diiktiraf oleh CSA dari segi pematuhan kepada Piawaian ANSI Z358.1 untuk Kelengkapan Basuhan Mata dan Pancuran Kecemasan. Model diperakukan elektrik oleh CSA, TYPE 4. (Bersamaan Nema 4)

PEMBINAAN

Jerjak paip Keluli Tahan Karat Schedule 40 1-1/4″ dengan bebibir lantairbergaris pusatdengan diameter berukuran 9″ (22.9 cm)dengan serta dilengkapibesi tuangan disalut serbuk menyediakan ketahanan tanpa tandingan dalam produk yang tahan lama.

KAWALAN MUTU

Keseluruhan unit dibina dahulu dan diuji tekanan bagi memastikan pemasangan tanpa kebocoran.

INJAP

Injap jujuh dengan penggerakterma habaautomatik terbuka apabila suhu air dalaman jatuh di bawah suhu 35° F (1.7° C) dan tidak akan tertutup sehingga suhu mencapai 42° F (5.6° C). Oleh itu, unit dilindungi melindungi airdaripadapenyejukbekuanmembeku. Injapbebola untuk basuhan mata/muka dan bebola pancuran loyang dilengkapi bebola dan batang keluli tahan karat.

KAWALAN SUHU

Kabel 120V surih habayang dikawal termostat120V menyediakan tenaga yang diperlukanuntuk bagimengekalkan suhu optimum untuk gabungan pancuran dan basuhan mata/muka gabungan.

KEPALA PANCURAN

Kepala pancuran mandi plastik ABS AXION MSR™ dengan plastik ABS menggunakan reka bentuk hidrodinamik untuk menghasilkan pengedaran air yang sama pada keseluruhan jejak aliran.

BASUHAN MATA/MUKA

Kepala basuhan mata/muka AXION MSR™ (kelulusan paten belum selesai)menggunakan mempunyai cirialiranlamina laminaberarah songsanguntuk bagimembuang pencemar daripada rongga hidung yang terjejas.

  • Tag Ujian: SP170 ialah kad ujian kalis air berwarna hijau dengan ruangan yang disediakan untuk tarikh dan tandatangan pendek pemeriksa.Kad Dd igunakan untuk mencatat ujian mingguan kelengkapan kecemasan.
  • Papan Tanda Pancuran/Basuhan Mata Besar: Model SP178LG ialah Pp apan tanda untuk pancuran dan basuhan mata kecemasangabungan universalyang menegakdan besar Model SP178LG.
  • Saiz: 18″ x 24″ (45.7 x 61 cm).
  • Kepala AXION MSR™: Model SP829SS ialah kKepala pancuran mandi keluli tahan karat AXION MSR™yang Model SP829SS dilengkapi kawalan aliran 20 gpm (75.7 L) bersepadu.
  • Injap Adunan Termostat: Model 9201E Injap Suai Suhu Kecemasan AXION®Model 9201E secara termostat mengadunkan air panas dan sejuksecara termostat untuk menyediakan bekalan cecair yang selamatbagi untukkelengkapan pancuran dan basuhan mata kecemasan, dengan kadar aliran pada 31 gpm (117.3 L).